ALERTS/ALERTES

ALERTS 

ALERTS MANAGEMENT PROJECT

In januari 2021 startte BMVO met een project dat als doel heeft de FMD-gebruikers te helpen om het aantal ‘valse’ alerts te verminderen.

Een uitgebreide beschrijving van dit project kan u raadplegen via deze pagina:

User doc web nl

ALERTS VAN MOGELIJKE VERVALSING

De alerts van een mogelijke vervalsing kunnen veroorzaakt worden door:

De unieke code (SN) van de verpakking werd niet gevonden  [Alert NMVS_NC_PC_02]

Het lotnummer werd gevonden, maar niet deze unieke code.
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

Het betreft effectief een unieke code die niet bestaat. In dat geval bestaat de kans dat het inderdaad om een vervalsing gaat. Dit moet verder onderzocht worden.

2

Er werd een foute unieke code doorgestuurd. Dit kan te wijten zijn aan een foute manuele ingave, een foute lezing door de scanner, een probleem in de FMD-module van de gebruiker. Het is belangrijk dit na te gaan en het probleem op te lossen.

Het lotnummer (batch) werd niet gevonden   [Alert NMVS_FE_LOT_03]

Het doorgezonden lotnummer werd niet gevonden, ook de unieke code werd niet gevonden.
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

Het betreft inderdaad een lotnummer dat niet bestaat. In dat geval bestaat de kans dat het inderdaad om een vervalsing gaat. Dit moet verder onderzocht worden.

2

Een fout lotnummer werd doorgestuurd. Dit kan te wijten zijn aan een foute manuele ingave, een foute lezing door de scanner, een probleem in de FMD-module van de gebruiker. Het is belangrijk dit na te gaan en het probleem op te lossen.

3

De gegevens van het lot werden niet door de fabrikant opgeladen in FMD. In dat geval zal BeMVO meerdere alerts van dit type voor dat lot ontvangen en contact opnemen met de fabrikant om de gegevens meteen op te laden.

De unieke code werd gevonden, maar onder een ander lotnummer [Alert NMVS_FE_LOT_13]

Er is een probleem met het lotnummer dat werd doorgestuurd.
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

Het doorgestuurde lotnummer is wel het lotnummer opgenomen in de 2D matrix code. In dat geval bestaat de kans dat het inderdaad om een vervalsing gaat. Dit moet verder onderzocht worden.

2

Er werd een fout lotnummer doorgezonden. Dit kan te wijten zijn aan een foute manuele ingave, een foute lezing door de scanner, een probleem in de FMD-module van de gebruiker. Het is belangrijk dit na te gaan en het probleem op te lossen.

3

De fabrikant heeft een fout gemaakt en een verkeerd lotnummer in de 2D matrix code ingebracht. In dat geval is de verpakking niet conform en moet als dusdanig behandeld worden. In dat geval zal BeMVO ook meerdere gelijkaardige alerts ontvangen van verschillende gebruikers en contact opnemen met de fabrikant.

De vervaldatum is niet correct [Alert NMVS_FE_LOT_12]

Een verkeerde vervaldatum werd doorgezonden. Deze verificatie houdt geen rekening met de dag, enkel maand en jaar worden in rekening gebracht voor de verificatie.
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

De doorgezonden vervaldatum komt overeen met de vervaldatum in de 2D matrix code. In dat geval betreft het mogelijk een vervalsing en moet  dit verder onderzocht worden (tenzij punt 3 of 4 hieronder van toepassing is).

2

Er werd een foute vervaldatum doorgezonden. Dit kan te wijten zijn aan een foute manuele ingave, een foute lezing door de scanner, een probleem in de FMD-module van de gebruiker. Het is belangrijk dit na te gaan en het probleem op te lossen.

3

De fabrikant heeft een foute vervaldatum in de 2D matrix code gezet. In dit geval is de verpakking niet conform en dient de gewoonlijke procedure voor dit soort gevallen gevolgd worden.

4

De fabrikant heeft een verkeerde vervaldatum in het FMD-systeem opgeladen. In dat geval zal BeMVO meerdere alerts van hetzelfde type ontvangen. BeMVO zal contact opnemen met de fabrikant.

De unieke code (SN) is al gedeactiveerd [Alerts NMVS_NC_PCK_19, NMVS_NC_PCK_22, NMVS_NC_PCK_27]

U probeert een code te deactiveren die al inactief is (of een code te reactiveren die niet inactief is).
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

U hebt zelf de code al voordien gedeactiveerd. Vermijd om zelf dezelfde verpakking meerdere malen te  deactiveren. Indien u deze alert meerdere malen voor dezelfde verpakking ontvangt is er mogelijk een probleem met uw scanner of uw FMD-software.

2

U vermoedt dat de deactivatie door een andere gebruiker gedaan werd, namelijk dat u een verpakking hebt ontvangen die al inactief was. Dit is een verdachte verpakking en u kan contact opnemen met de leverancier van de verpakking om dit te verifiëren.

Het is echter niet uitgesloten dat het 2 verschillende verpakkingen met dezelfde unieke code betreft. In dat geval is de kans groot dat één van de twee verpakkingen een vervalsing is.

De periode van 10 dagen voor de reactivering is verlopen  [Alert NMVS_NC_PCK_20]

U probeert een unieke code te reactiveren, maar de termijn van 10 dagen is verstreken.
De verpakking blijft inactief. Vermijd om verpakkingen te deactiveren die niet worden afgeleverd of verdeeld.

De reactivering kan enkel gebeuren door dezelfde gebruiker die de verpakking heeft gedeactiveerd  [Alert NMVS_NC_PCK_21]

Deze verpakking werd al gedeactiveerd door een andere gebruiker van FMD. U kan deze verpakking niet meer reactiveren.
De mogelijke oorzaak kan zijn:

1

Het is mogelijk dat u een inactieve verpakking hebt ontvangen van uw leverancier. Het is aangeraden uw leverancier te contacteren om dit te verifiëren.

2

Dit is mogelijk een vervalsing waarbij twee verpakkingen met dezelfde unieke code op de markt zijn waarvan één de vervalsing is.

De reactivering werd uitgevoerd met een verkeerde status  [Alert NMVS_NC_PCK_06]

U probeert een unieke code te reactiveren maar vanuit een verkeerde status, namelijk de verpakking bevindt zich momenteel in een andere status. Voer eerst een verificatie uit om de reactivering vanuit de correcte status uit te voeren.

Het percentage alerts van een mogelijke vervalsing is sterk gedaald sinds de opstart van FMD op 9/2/2019. Vandaag ontvangen we een alert bij 0,05% van alle scans. 

De meest voorkomende redenen van een valse alert zijn:

Scanner of software problemen

De GS1 separatoren die de bepaalde data-elementen in de 2D matrix code van elkaar scheiden worden verkeerd gelezen of verkeerd geïnterpreteerd waardoor meerdere informaties aan elkaar worden doorgegeven.
De software blijft eenzelfde transactie meerdere malen doorsturen waardoor de 2de transmissie een alert geeft.
De software transformeert bepaalde informaties zodat ze niet meer overeenkomen met de gegevens in de 2D code en opgeslagen in FMD (bv kleine letters worden omgezet naar hoofdletters).

De CAPS toets is ingedrukt waardoor hoofdletters als kleine letters worden gelezen en kleine als hoofdletters.

Manuele ingave

Bij het intikken wordt er geen rekening gehouden met hoofdletters en kleine letters
Sommige karakters worden verkeerd gelezen of ingegeven (vb. ‘O’ en ‘0’; ‘G’ en ‘6’; ‘S’ en ‘5’; …)
Er wordt bij de ingave ofwel een karakter te weinig  ofwel een karakter teveel ingegeven.

De vervaldatum wordt niet in het correcte formaat ingegeven (DDMMJJ in plaats van JJMMDD)

Procedurefouten

Dezelfde verpakking wordt meerdere malen door de gebruiker gedeactiveerd
Er wordt een verkeerd type transactie gekozen (vb bij een reactivatie van een code)

BEHANDELING van de ALERTS van een MOGELIJKE VERVALSING

Bij het einde van de transitieperiode op 1 september 2019 heeft het FAGG de te volgen procedure voor het behandelen van mogelijke alerts vastgelegd in zijn publicatie van 30 augustus 2019. 

 Lees meer: FAGG procedure

Op basis van deze communicatie is het de BeMVO die als eerste de alerts in detail analyseert. In afwachting van deze analyse mogen de actoren de verpakking met de alert toch afleveren of verder verdelen.

Dit sluit echter niet uit dat de FMD-gebruiker die met een alert wordt geconfronteerd zelf de verpakking verifieert en de oorzaak van een mogelijk valse alert probeert te achterhalen. De alert kan te wijten zijn aan een fout bij die gebruiker, maar het is ook mogelijk dat de verpakking niet conform is.

Op basis van zijn analyse kan BeMVO de gebruiker contacteren om bevestiging te krijgen dat het werkelijk om een “valse alert” gaat, veroorzaakt door een fout bij de gebruiker (IT-probleem, scanner probleem, verkeerde operatie, …) of anderzijds dat het werkelijk om een mogelijke vervalsing gaat die verder onderzoek vereist.

ALERTS MANAGEMENT PROJECT

Met als doel het aantal valse alerts, veroorzaakt door eindgebruikers als gevolg van scanner-, software- of procedureproblemen, te verminderen  start BeMVO met een communicatieproject naar de FMD-gebruikers.

Het doel van dit project is de gebruikers te helpen de vermoedelijke oorzaak van de valse alerts te identificeren. 

Procedure:

 

1

BeMVO ontvangt automatisch een kopie van elke alert

2

BeMVO analyseert de alert en in hoeverre deze eventueel werd veroorzaakt door één van de hierboven beschreven oorzaken (kleine/hoofdletters, speciale tekens, azerty/qwerty settings, …) 

3

Indien een mogelijke oorzaak wordt gevonden zal BeMVO een e-mail naar de gebruiker sturen met uitleg over de vermoedelijke oorzaak en wat de mogelijkheden zijn om dit type probleem in de toekomst te vermijden.

4

Indien de gebruiker oordeelt dat de doorgezonden data wel degelijk overeenkomen met de informatie op de verpakking, vragen we de gebruiker dit aan BeMVO te melden. In dat geval is verder onderzoek nodig.